Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Spomienka na Haulika, Moyzesa a Palárika v Záhrebe

 

Haulikov inštitút si pripomenul 10. výročie svojej činnosti v Záhrebe za hojnej účasti členov združenia Životnými cestami Jána Palárika, na čele s predsedom ŽCJP Mgr. Antonom Heglasom, starostom obce Raková a výkonným tajomníkom Ing. Miroslavom Marečkom.

Haulikov inštitút v Trnave zorganizoval s podporou Trnavského samosprávneho kraja a ostatnými členmi združenia Životnými cestami Jána Palárika - s obcami a mestami s palárikovskou tradíciou: Abrahám, Banská Štiavnica, Čadca, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, Opoj, Palárikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane a Trnava - medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Cyrilometodskí nasledovníci: Haulik. Moyses, Palárik – 14.mája 2014 v chorvátskom hlavnom meste v Záhrebe, čím si pripomenul nezabudnuteľný prínos našich rodákov mimo hraníc Slovenska. 

J. Em. ThDr. Juraj kardinál Haulik, záhrebský arcibiskup, bol rodákom z Trnavy (20.apríla 1788 – 11.mája 1869). Najskôr sa stal prepoštom záhrebskej kapituly (1832), následne záhrebským biskupom (1837), keď pápež bl. Pius IX. povýšil záhrebské biskupstvo na arcibiskupstvo (1852) stal sa jeho prvým arcibiskupom (1853). Po vymenovaní za kardinála (1856) sa Haulik stal prvým chorvátskym kardinálom. Len čo sa pápež bl.Pius IX. rozhodol oslavovať milénium – 1.000 výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu – v roku 1863, kardinál Haulik bol horlivým uskutočňovateľom pápežovej vôle a veľkolepo oslávil miléniové jubileum v Záhrebe ako i v celej svojej arcidiecéze. A napokon v mene Chorvátov požiadal pápeža o preloženie sviatku sv. Cyrila a Metoda na 5.júla.
J. E. PhDr. Štefan Moyses, banskobystrický biskup (24.októbra 1797 – 5.júla 1869) bol najskôr profesorom na Kráľovskej akadémii v Záhrebe (1830) a popritom tam zastával mnohé funkcie – naposledy ako inštalovaný záhrebský kanonik. Panovník František I. si ho vyhliadol za banskobystrického biskupa (1851 – 1869) – vidiac v ňom vynikajúceho diplomata pri viedenskom cisárskom dvore (aj jeho zásluhou bola záhrebská diecéza povýšená na arcibiskupstvo). Vzal na seba vydávanie časopisu Cyrill a Method, ktorý vychádzal od roku 1852 do konca roku 1856 v Banskej Bystrici, kedy zanikol. V Banskej Bystrici sa Moyses stal slovenským ťahúnom cyrilometodských osláv v roku 1863, ale bol to i on, ktorý Rímu predložil túžbu preložiť sviatok sv. Cyrila a Metoda z 9.marca na 5.júla v banskobystrickej diecéze – čo sa stalo 2.júna 1854. Moyses, rodák z Veselého pri Piešťanoch v Trnavskom kraji, sa stal prvým predsedom Matice slovenskej v Martine, ktorá bola založená v auguste v roku miléniových cyrilometodských osláv 1863. Zomrel priam symbolicky na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5.júla 1869 vo Svätom Kríži nad Hronom dnes Žiari nad Hronom. 
Ján Palárik, rímskokatolícky kňaz, sa do Chorvátska a Srbska dostal virtuálne – cez svoje divadelné hry: Incognito preložili do srbštiny, Drotára do chorvátštiny. Nevieme, či Palárik bol niekedy osobne v Chorvátsku alebo v Srbsku, no pritom jeho komédie tam oceňovali diváci potleskom. Palárik, bývalý redaktor časopisu Cyrill a Method (1850 – 1851), oslávil 15.marca 1863 cyrilometodské milénium podľa návodu banskobystrického biskupa Štefana Moysesa s majcichovskými veriacimi – hoc on i jeho farnosť patrili pod jurisdikciu ostrihomského arcibiskupa. No i jeho inštalácia za majcichovského farára 19.mája 1863 s podporou všetkých jeho farníkov najmä z filiálky Abrahám sa niesla v cyrilometodskom duchu a zúčastnilo sa ho mnoho národovcov.

 Z konferencie Haulikov inštitút vydal svoj v poradí už tretí zborník. Konferencie sa zúčastnili i naši rodáci organizovaní v MO Matice slovenskej v Záhrebe so svojim predsedom Zlatkom Jevakom, dipl.oec. Záver konferencie patril udeľovaniu ocenení:

- predseda Trnavského samosprávneho kraja, Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš, PhD udelil J. Em. ThDr. Jurajovi kardinálovi Haulikovi, záhrebskému arcibiskupovi Pamätnú medailu Cyril a Metod – in memoriam. Cenu prevzal doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, ThD – predseda Haulikovho inštitútu; za TTSK sa na akcii zúčastnili: PhDr. Ľubica Malá, vedúca odboru kultúry TTSK; PhDr. Daniela Čambálová, riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave, ktorá v zastúpení prečítala príspevok Dr.h.c. Ing. Tibora Mikuša, PhD a Emil Nedielka, riaditeľ Divadla Jána Palárika v Trnave;
- združenie Životnými cestami Jána Palárika udelilo: 
Cenu Jána Palárika – Filipovi Lašútovi – in memoriam; Alojzovi Matúšovi, starostovi Obce Opoj; Bohumilovi Čambálovi – bývalému starostovi Obce Abrahám a členovi Krajskej rady Matice slovenskej v Trnave; Ladislavovi Petrovi – predsedovi Slovenskej samosprávy VI.obvodu v Budapešti;
Cenu Jána Nepomuka Bobulu - Slovenskej samospráve VI.obvodu v Budapešti;
Ďakovný list – J. E. JUDr. Jurajovi Priputenovi – veľvyslancovi SR v Chorvátsku – cenu prevzala v zastúpení Ivona Galová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Chorvátsku; Dr.h.c.Ing. Tiborovi Mikušovi, PhD - predsedovi Trnavského samosprávneho kraja – cenu prevzala v zastúpení PhDr. Ľubica Malá, vedúca odboru kultúry TTSK;
Pamätný list – Haulikovmu inštitútu v Trnave; Matici slovenskej v Chorvátsku;
Ceny odovzdali: Mgr. Anton Heglas, starosta Obce Raková a predseda ŽCJP; Ing. Tibor Marek – starosta Obce Majcichov a podpredseda ŽCJP; Ing. Miroslav Mareček – výkonný tajomník ŽCJP;
- Haulikov inštitút udelil ceny:
Čestný člen – prof.Mgr.art.Božidare Turzonovovej – členke Činohry SND v Bratislave a vysokoškolskej pedagogičke FMK UCM Trnava;
Cenu kardinála Haulika – Ivone Matúšovej, podpredsedníčke Haulikovho inštitútu; J. E. JUDr. Jurajovi Priputenovi – veľvyslancovi SR v Chorvátsku - cenu prevzala v zastúpení Ivona Galová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Chorvátsku;
Ďakovný list – Mgr. Borisovi Petríkovi – 1.tajomníkovi Veľvyslanectva SR v Chorvátsku; Dipl.Ing.Saša Baničovi, riaditeľovi Parku Maksimir v Záhrebe;
Ceny odovzdal doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, ThD – predseda Haulikovho inštitútu; Ivona Matúšová, podpredsedníčka Haulikovho inštitútu a Mgr. Monika Šturdíková, členka Výboru Haulikovho inštitútu.


Haulikov inštitút 15.- 16.mája 2014 zorganizoval v Záhrebe
svoje Valné zhromaždenie, ktorého sa okrem členov zúčastnili aj členovia Výboru: doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, ThD – predseda Haulikovho inštitútu; Ivona Matúšová, podpredsedníčka Haulikovho inštitútu; Alojz Matúš; Ľubica Štefunková; Mgr. Monika Šturdíková, Mgr. Vladimír Žák. Naše stretnutie bude pripomínať Pamätný list s príležitostnou pečiatkou a ofrankovanou známkou kardinála Haulika alebo biskupa Štefana Moysesa. Záver podujatia obohatila divadelná hra záhrebského autora Mira Gavrana Bábka, ktorá bola odohraná v podaní hercov Divadla Jána Palárika v Trnave v divadle Malá scéna v Záhrebe. Divadelného predstavenia sa autor osobne zúčastnil, ako i študenti slovenčiny zo Záhrebskej univerzity so svojim pedagógom, Mgr. Martinom Machatom, ktorý je zároveň predsedom Chorvátsko – slovenského priateľstva. Pred predstavením sa prítomným prihovoril Emil Nedielka, riaditeľ Divadla Jána Palárika v Trnave.
Sprievodným podujatím oboch akcií bolo odhalenie Pamätnej tabule J. Em. ThDr. Jurajovi kardinálovi Haulikovi, záhrebskému arcibiskupovi v Parku Maksimir v Záhrebe, ktoré vykonali J. E. JUDr. Juraj Priputen – veľvyslanc SR v Chorvátsku a doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, ThD – predseda Haulikovho inštitútu v Trnave, ktorí sa zároveň prítomným aj prihovorili. Druhým sprievodným podujatím bola koncelebrovaná sv. omša v záhrebskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, ThD – predseda Haulikovho inštitútu v Trnave a farár v Kátlovciach; koncelebroval Mgr. Bohumil Mikula, výpomocný duchovný v Piešťanoch. Obe sprievodné podujatia zvýraznilo čítanie Božieho slova v kostole a báseň na konci Cyrilometodského roku v Parku Maksimir v podaní prof. Mgr.art. Božidary Turzonovovej – členky Činohry SND v Bratislave a vysokoškolskej pedagogičky FMK UCM Trnava.
Oslavy Haulikovho inštitútu – konferenciu, oceňovanie, valné zhromaždenie, svätú omšu a odhalenie pamätnej tabule podporili svojou osobnou účasťou členovia Výboru a členovia Haulikovho inštitútu; zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja; starostovia a zástupcovia obcí Abrahám, Dechtice, Hronské Kľačany, Kátlovce, Majcichov, Opoj, Palárikovo, Raková, Štiavnicke Bane a prednášatelia: prof. Mgr.art. Božidara Turzonovová – členka Činohry SND v Bratislave a vysokoškolská pedagogička FMK UCM Trnava; Dr. h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD - predseda Trnavského samosprávneho kraja – prednášku prečítala v zastúpení PhDr. Daniela Čambálová, riaditeľka ZsM Trnava; Ivona Matúšová – podpredsedníčka Haulikovho inštitútu Trnava; PhDr. Mária Mešťánková, PhD – FMK UCM Trnava; Mgr. Lenka Pavlíková – riaditeľka - Štátny archív Bratislava; Ladislav Vrteľ, MIH – herold Slovensko a HR MV SR Bratislava; doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, ThD – predseda Haulikovho inštitútu Trnava.

 

Ivona Matúšová - podpredsedníčka
doc.ThLic.Mgr. Pavol Zemko, Th. D. – predseda

 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!